Általános szerződési feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

Általános rendelkezések és fogalmak

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.tescoakademia.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője: Enter Studio Bt. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6. .; cégjegyzékszám: 01 06 512528; adószám: 28653817243

A Weboldal tulajdonosa a TESCO Akadémia kft (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-09-151367; adószám: 23580682-2-13; a továbbiakban: Szolgáltató vagy TESCO).

A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

 

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése:

Weboldal – a www..hu oldalon elérhető internetes felület, amely garfikus elemeket és szoftvereket tartalmaz. A Weboldalon a TESCO-hoz kapcsolódó tartalmak jelennek meg, ahol a Felhasználónak lehetősége van a közzétett tartalom megismerésére, így többek között értesülhet a TESCO aktuális  ajánlatairól, kampányairól, valamint szolgáltatásokat vásárolhat. A TESCO a Weboldal által, elektronikus úton nyújtja e szolgáltatást a Felhasználók részére.

Felhasználó – természetes személy, aki a Weboldalt használja.

Hírlevél – a Felhasználó által, kiefejezetten e célból, a TESCO rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címre, a TESCO által rendszeresen küldött, reklámtartalmú elektronikus üzenet. E hírlevélből a Felhasználó értesülhet többek között a TESCO aktuális ajánlatairól vagy akcióiról, új termékeiről, kampányairól vagy egyéb aktivitásairól.

A Weboldal

A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek:

  • szélessávú internetkapcsolat;

  • Internet böngésző (, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet;

  • a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

  • pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

  • Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.

A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra:

a Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;

a Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.

A TESCO minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktót és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.

A TESCO fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, időszakosan korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést például annak fejlesztése vagy karbantartása céljából.

 

A TESCO nem felelős:

sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak;

a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei;

a Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért;

technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást.

A Weboldalon elhelyezett fotók azt a célt szolgálják, hogy általánosságban bemutassa a TESCO működését, a választékába tartozó szolgáltatásokat, ugyanakkor az itt megjelenített fotón ábrázolt eszközök, környezeti körülmények eltérhetnek a képzési helyszineken található eszközökkel, körülményekkel.

Minden a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.

A TESCO nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért.  Továbbá a TESCO nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználók, sem harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei.

A Hírlevél szolgáltatás

A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a regisztrációs felületeten az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:

  • megadja az email címét, amelyre a hírlevelet kéri;

  • a megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint reklámtartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni;

  • aktiválja a hírlevél szolgáltatást az emailben megküldött linkre történő kattintással, amely emailt automatikusan küld a rendszer a Felhasználó által megadott email címre annak érdekében, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatok helyességét. Abban az esetben, ha az adatok megerősítésére a regisztrációt követő 14 napon belül nem kerül sor, az összes megadott adat törlésre kerül.

A Hírlevél szolgáltatásra történő fentiek szerinti feliratkozással, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklámtartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.

A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linker kattintva tehet meg.

A Hírlevél szolgáltatás a a TESCO által biztosított, ingyenes szolgáltatás.

Személyes adatok védelme

A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a TESCO Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető a www.hu/adatvedelem oldalon.

Befejező rendelkezések

Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.

A TESCO fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.

A TESCO jogosult e feltételeket bármikor megváltoztatni. A módosított ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.

 

Jelen ÁSZF 2021. február 10. napjától érvényes.

Share This